• انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • بروز شدن
  • ترک مصرف و بهبودی
   گفتگو در رابطه با انگیزه های ترک مصرف ، سیر بهبودی ، مسایل و مشکلات درمان ، سبک زندگی ، پیام های بهبودی ، خماری ، سم زدایی و ...
  • 0
  • 0
  • بدون جستار

  • عود ( لغزش )
   گفتگو در رابطه با وسوسه ها ، شروع کننده ها ، پیش بینی لغزش ، پیشگیری از عود ، بی حوصلگی و افسردگی ، کاهش انرژی و...
  • 0
  • 0
  • بدون جستار

  • توانمندسازی
   تالار گفتگوی پاک شدگان در رابطه با مسایل و مشکلات اشتغال ، زناشویی و ازوداج ، رفتارهای معتادگونه و مهارتهای زندگی ، بی اعتمادی خانواده ها و...
  • 0
  • 0
  • بدون جستار

  • کاهش آسیب
   تالار گفتگو در ارتباط با کاهش آسیب مصرف کنندگان مواد با موضوعاتی چون تزریق سالم ، عدم مصرف همزمان ، اوردوز ، سوء ظن و افکار خودکشی ، هذیان و توهم ، بیماری های واگیردار و ...
  • 0
  • 0
  • بدون جستار