• انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • بروز شدن
  • آرام بخشها
   آرام بخشها ( Depressants ) مجموعه ای از گروه باربیتورات ( Barbiturate ) ، بنزودایزپین ( Benzodiazepine )، مواد حاوی تریاک ( Opiate ) و مواد شبه افیونی ( Opioid )
  • 4
  • 4
  • 2 سال، 3 ماه پیش

    محمد

  • مواد محرک
   مواد محرک ( Stimulants ) شامل گروه آمفتامین ( Amphetamine )، داروهای کم اشتهایی ( Anorectic )، گروه کوکائین ( Cocaine ) و گروه پیریدین آلکالوئیدها ( Pyridine Alkaloids )
  • 0
  • 0
  • بدون جستار

  • توهم زا ها
   توهم زا ها ( Hallucinogens ) همچون اعتیاد به LSD ، سیلوسایبین (Psilocybin) ، پیوت (Peyote)
  • 0
  • 0
  • بدون جستار