کمک های نقدی شما در بخش های تأمین هزینه های آموزش و پیش گیری از آسیب های اجتماعی، تامین هزینه های کاهش آسیب های سوء مصرف مواد مخدر و محرک، هزینه های درمانی و رفاهی، فعالیت های توانمندسازی، کارآفرینی و دیگر حمایت های مورد نیاز بهبودیافتگان مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع شما می توانید با اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی خود در اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیری در خانواده، مدارس، دانشگاه ها، اماکن تفریحی و محیط های کسب و کار مشارکت نمایید.
شما می توانید با اهدای کمک های نقدی در برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی و اجرای برنامه های تحقیقاتی و میدانی در حوزه آسیب های اجتماعی مشارکت نمایید.
شما می توانید با اهدای مبالغی در ساخت و تجهیز مراکز درمانی، مراکز کاهش آسیب (DIC & Shelter)، مراکز توانمندسازی و اشتغال بهبودیافتگان و خانواده های آنها مشارکت کنید.
شما می توانید با کمک های نقدی وغیر نقدی خود در تامین هزینه های سالیانه مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد (همچون هزینه های پرسنلی، هزینه های درمانی و مشاوره، هزینه تعمیر و نگهداری مرکز، هزینه خوراک و پوشاک، اقلام بهداشتی و رفاهی و غیره) سهیم باشید.