جمعیت خیریه حمایت از بهبودیافتگان

ما با بهبود کیفیت خدمات به دنبال چشم اندازی از جهان هستیم که
سبک زندگی سالم، پرمعنا، بانشاط، پرتحرک و هدفمند گسترش یابد.