همه روز، روزه بودن، همه شب نماز کردن / همه ساله حج نمودن، سفرحجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن / دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن / ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن
شب جمعه ها نخفتن به خدای رازگفتن / ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن
به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد / که به روی نا امیدی در بسته باز کردن

 

خیر نیکوکار سرکار خانم نیک پور
درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است . خیر نیک اندیش بدینوسیله به استحضار میر
ساند که با همدلی و همدردی سرکارعالی ، اقلام مواد غذایی اهداء شده از سوی شما میان ۳۰ خانوار ( بی سرپرست ، بدسرپرست ، سرپرست معلول و خانواده های کهنسال ) توزیع گردید و ویلچر هدیه شده نیز به فردی که از ناحیه دو پا دچار معلولیت بود اعطا گردیده است  .
این نامه به شکرانه ی سخاوت و مناعت سرکار عالی در انجام کار خیر و همچنین جهت آگاهی از چگونگی عملکرد جمعیت ، حضورتان ارسال می گردد.

با تشکر

مدیرعامل-غفاری