جمعیت خیریه حمایت از بهبودیافتگان

فعال در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی
عضو هیئت مدیره شبکه کاهش تقاضای مواد مخدر آسیا